Nederlandstalig

De OODA loop is een concept dat is ontleend aan de militaire wereld.  OODA is de acronym die wordt gevormd door de eerste letters van de woorden Observe, Orient, Decide en Act (Observeren, Oriënteren, Besluiten en Handelen).  Dit concept, ontwikkeld door de militaire strateeg Kolonel John Boyd van de US Air Force, wordt vooral toegepast op strategisch niveau in gevechtsoperaties.  Tegenwoordig wordt deze cyclus ook regelmatig toegepast in commerciële situaties en bij het beter begrijpen van leerprocessen.

De OODA loop speelt een belangrijke rol in juridische, commerciële en militaire strategievorming.  Volgens Boyd bestaat het besluitvormingsproces uit een zich voortdurend herhalende cyclus van observeren, oriënteren, besluiten en handelen.  De kern van het concept bestaat hierin dat wanneer een eenheid – mens of organisatie – de cyclus van observeren van en reageren op zich ontwikkelende gebeurtenissen sneller kan doorlopen dan een opponent, deze daarmee “in” de besluitvormingscyclus van de opponent kan komen en hieruit strategisch voordeel kan halen.   

Het bureaucratische model

Het Tayloriaanse concept van managen was gericht op het optimaliseren van de efficiency van ongeschoolde werkers en de coördinatie en configuratie van eenvoudige, repetitieve activiteiten om complexe eindproducten en -diensten mogelijk te maken.  

Organisatorische intelligentie is het vermogen van een organisatie om kennis te ontwikkelen en te gebruiken om zich tijdig en adequaat aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Het is vergelijkbaar met het welbekende IQ begrip, maar dan toegepast op een organisatorisch niveau.  Het gemiddelde is vastgesteld op 100.  Een score boven de 100 duidt op een organisatie die intelligenter opereert dan het gemiddelde, terwijl een organisatie met een score onder de 100 als slechter dan het gemiddelde kan worden gekwalificeerd. 

Open communicatie met alle stakeholders is van vitaal belang.  

Wanneer de relaties met werknemers, klanten, leveranciers, kapitaalverstrekkers of andere stakeholders vanuit een negatieve of zelfs vijandige houding worden benaderd, raken de communicaitekanalen verstopt en neemt de kans op disinformatie toe.  

Goede, werkbare en open relaties met alle stakeholders bevorderen een essentiële stroom van waardevolle informatie.  Vanuit de optiek van een Slimme Organisatie is de samenwerking met stakeholders dus niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid of een zaak van goede bedrijfsethiek, maar veel eerder een voorwaarde voor een competitief voordeel.

Het ontwikkelen van collectieve intelligentie omvat een aantal stappen:

  • het analyseren van de acties en reacties van de individuele actoren binnen het collectief;
  • het opsporen en zichtbaar maken van patronen en trends;
  • het delen met het collectief van de bevindingen ter ondersteuning van begripsvorming en gerichte actie.

Organisaties, beleidsmakers, verandermanagers, kunstenaars en anderen gebruiken collectieve intelligentie voor het analyseren van meningen en gedrag, het identificeren van patronen en trends en het doen van aanbevelingen of het initiëren van verandering.

Verstikking Onvermogen om de juiste mensen en middelen in te schakelen wanneer dit nodig is
Ontkenning Geen probleem, in ieder geval niet voor ons, en overigens werken we er al aan

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.