Disclaimer

Disclaimer voor intorg.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.intorg.nl.

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de eigenaar een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de eigenaar: de bevoegde eigenaar van de webpagina;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen, waaronder mede begrepen inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De eigenaar verleent u hierbij toegang tot intorg.nl (hierna te noemen, de website).  De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er kunnen door u geen rechten aan de inhoud op deze website worden ontleend. Hoewel de eigenaar van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden inhoud. De eigenaar van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De eigenaar van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden inhoud en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Daar waar de eigenaar van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de eigenaar worden aanbevolen. De eigenaar van deze website aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de eigenaar van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Gebruik van de inhoud

De eigenaar van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden inhoud (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven. Het is niet toegestaan inhoud op of van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.  U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de eigenaar van deze website, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden inhoud, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden inhoud, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.